Betingelser

1. Omfattning

1.1 Följande allmänna Regler och villkor (nedan kallade ”GTC”) för Eruon Trade UG (begränsat ansvar) (hädanefter ”Säljaren”), gäller för alla Kontrakt för leverans av varor av en konsument eller företagare (nedan ”kund”) med säljaren angående säljaren i varor som presenteras i sin onlinebutik.

1.2 är en konsument i den mening som avses i dessa allmänna avtal varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen varken deras kommersiella eller egenföretagares yrkesverksamhet kan tillskrivas.

1.3 är en företagare i den mening som avses i dessa Allmänna Villkor en fysisk eller juridisk person eller en rättskapacitet Partnerskap som vid ingående av en rättslig transaktion utövar sin kommersiell eller egenföretagare yrkesverksamhet.

1.4 Dessa gäller för företagare Allmänna villkor gäller även för framtida affärsrelationer, utan att vi behöver hänvisa till dem igen skulle behöva påpeka. Använder företagaren motstridiga eller kompletterande Allmänna villkor, deras giltighet motsägs härmed; hon blir endast en del av avtalet om säljaren uttryckligen samtycker har gått med på.

2. Kontraktspartner, ingående av kontrakt

2.1 Försäljningsavtalet ingås med säljaren.

2.1 I säljarens onlinebutik Produktbeskrivningar som ingår utgör inte bindande erbjudanden från säljarens sida av säljaren, men tjänar till att lämna ett bindande anbud av kunden.

2.2 Kunden kan lämna erbjudandet via in skicka in onlinebeställningsformuläret integrerat i säljarens onlinebutik. Här, kunden, efter att ha placerat de valda varorna i den virtuella placerade varukorgen och gick igenom den elektroniska beställningsprocessen Att klicka på knappen som slutför beställningsprocessen är lagligt bindande avtalserbjudande i förhållande till varorna som finns i varukorgen bort.

2.3 Säljaren kan acceptera erbjudandet om acceptera kunder inom fem dagar,

  • genom att till kunden skicka en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varvid mottagandet av orderbekräftelsen av kunden är avgörande, eller
  • genom att leverera de beställda varorna till kunden, varvid mottagandet av varan av kunden är avgörande

Är flera av de ovan nämnda alternativen ingås avtalet vid tidpunkten där ett av ovanstående alternativ inträffar först. Deadline för Accept av erbjudandet börjar dagen efter att erbjudandet skickats av kunder att köra och slutar i slutet av den femte dagen, som är den Inlämning av erbjudande följer. Säljaren accepterar kundens erbjudande inom ovan nämnda tid anses detta som ett avslag på erbjudandet med följd att kunden inte längre är bunden av sin viljeförklaring.

2.4Om betalningsmetoden ”PayPal Express” väljs behandlas betalningen via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallad ”PayPal”), med förbehåll för de PayPal användarvillkoren, som finns tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller – om kunden inte har ett PayPal konto – enligt villkoren för betalningar utan ett PayPal konto, tillgängligt på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Om kunden väljer ”PayPal Express” som betalningsmetod under onlinebeställningsprocessen, utfärdar han/hon också en betalningsorder till PayPal genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. I detta fall förklarar säljaren att han accepterar kundens erbjudande redan vid den tidpunkt då kunden initierar betalningsprocessen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.5 När du lämnar ett erbjudande för Online beställningsformulär för säljaren, kontraktstexten efter Ingående av kontraktet sparas av säljaren och skickas till kunden efter sändning vars beställning skickas i textform (t.ex. e-post, fax eller brev). en utöver det Säljaren gör inte kontraktstexten tillgänglig. Försedd kunden skapar ett användarkonto i nätbutiken innan han skickar sin beställning som ställs in av säljaren, kommer beställningsdata att lagras på säljarens webbplats Säljaren har arkiverats och kan nås av kunden via sitt lösenordsskyddade användarkonto kan ringas upp kostnadsfritt genom att tillhandahålla relevanta inloggningsuppgifter.

2.6 Innan den bindande inlämningen av Kunden kan beställa via säljarens beställningsformulär online möjliga inmatningsfel genom att noggrant läsa på skärmen känna igen den information som presenteras. Ett effektivt tekniskt medel för Förstoringsfunktionen för Webbläsare, med hjälp av vilka visningen på skärmen förstoras kommer. Kunden kan lägga in sina poster inom ramen för det elektroniska beställningsprocessen med de vanliga tangentbords- och musfunktionerna korrigera det tills han klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.7 Står för ingående av kontrakt Endast det tyska språket är tillgängligt.

2.8 Orderhantering och Kontakten sker vanligtvis via e-post och automatiseras orderhantering sker. Kunden måste se till att Den e-postadress som anges vid beställning är korrekt, så nedan E-post som skickas av säljaren kan tas emot på denna adress. I synnerhet när man använder SPAM-filter måste kunden se till att hela säljaren eller genom detta uppdrag med orderbehandlingen E-post som skickas till tredje part kan levereras.

3. Ångerrätt

3.1 Konsumenterna är i grunden ansvariga ångerrätt.

3.2 Mer information om Ångerrätten följer av säljarens ångerrätt.

4. Priser och betalningsvillkor

4.1 Om från Säljarens produktbeskrivning anger annat, den är kl de angivna priserna är totalpriser inklusive lagstadgad moms innehålla. Eventuella ytterligare leverans- och fraktkostnader kommer att debiteras specificeras separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 För leveranser till länder utanför Europeiska unionen kan ådra sig extra kostnader i enskilda fall Säljaren ansvarar inte för och som ska bäras av kunden. Vilket ingår Till exempel kostnader för penningöverföringar genom kreditinstitut (t.ex överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importtullar eller Skatter (t.ex. tullar). Sådana kostnader kan vara relaterade till penningöverföring gäller även om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska unionen, men kunden gör betalningen från ett land utanför av Europeiska unionen.

4.3 Betalningsalternativen kommer att vara kommuniceras till kunden i säljarens webbshop.

4.4 Är förskottsbetalning via banköverföring överenskommet, förfaller betalning omedelbart efter avtalets ingående, förutsatt att parterna har inte kommit överens om en senare förfallodag.

4.5Vid betalning med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal behandlas betalningen via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallad ”PayPal”), med förbehåll för de PayPal användarvillkoren, som finns tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller – om kunden inte har ett PayPal konto – enligt villkoren för betalningar utan ett PayPal konto, tillgängligt på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5. Leverans- och fraktvillkor

5.1 Utöver de angivna Produktpriser inkluderar inte fraktkostnader. För mer information om mängden Fraktkostnader finns i erbjudandena.

5.2 Leverans av varor sker den fraktvägen till den leveransadress som kunden angett, om inte annat annat överenskommet.

5.3 Vid bearbetning av transaktionen den leveransadress som anges i säljarens orderhantering grundläggande. Trots detta, när du väljer PayPals betalningsmetod, Kundens leveransadress lagras hos PayPal vid betalningstillfället grundläggande.

5.4 Skickar transportföretaget skickat tillbaka varor till säljaren, eftersom leverans till kunden inte är möjlig var möjligt, står kunden för kostnaderna för den misslyckade leveransen. detta gäller inte om kunden den omständighet som ledde till omöjligheten av leverans har, ansvarar inte för eller om han tillfälligt deltar i godkännandet av den erbjuden tjänst förhindrades, om inte säljaren gav honom den föreställningen hade meddelats i rimlig tid i förväg. Detta gäller även i Angående kostnaden för frakt till kunden inte om kunden effektivt utnyttjar sin ångerrätt. För returkostnaderna gäller effektiv Utövar kundens ångerrätt i avbokningspolicyn för Föreskrift som säljaren har gjort i detta avseende.

5.5 Upphämtning sker av logistiska skäl skäl som inte är möjliga.

6. Äganderättsförbehåll

6.1 Om säljaren betalar i förskott, förbehåller sig rätten att göra detta tills hela skyldiga köpeskillingen har betalats äganderätten till de levererade varorna.

6.2 Följande gäller även för företagare: Den Säljaren behåller äganderätten till varan tills den är färdig reglering av alla fordringar från en pågående affärsrelation. de Kunden kan sälja de reserverade varorna vidare i ordinarie affärsverksamhet; Alla anspråk som härrör från denna återförsäljning tilldelas kunden – oavsett en koppling eller blandning av de förbehållna varorna med en ny post – i beloppet av fakturabeloppet till säljaren i förskott, och Säljaren accepterar detta uppdrag. Kunden återstår att hämta Krav berättigade, men säljaren kan även göra anspråk själv samla in om kunden inte fullgör sina betalningsförpliktelser.

7. Ansvar för defekter (garanti)

7.1 Om den köpta varan är defekt, om inte annat uttryckligen överenskommits nedan, bestämmelserna i lagstadgat ansvar för fel.

7.2 För konsumenter gäller följande: Kunden kommer ombedd att returnera levererade varor med uppenbara transportskador på att klaga till levereraren och att informera säljaren om detta. Kommer Om kunden inte följer detta har detta ingen effekt på hans lagstadgade eller avtalsenliga anspråk för defekter.

7.3 För företagare gäller följande: Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring ska bäras av kunden över, så snart säljaren överlämnar saken till speditören, transportören eller den på annat sätt levereras till den person eller institution som utsetts för att utföra transporten Har. Bland köpmän har undersökningen och skyldighet att anmäla fel Om kunden utelämnar den där reglerade anmälan ska varan gälla som godkänt, om det inte är ett fel som utredning var inte uppenbar. Detta gäller inte om säljaren defekten har dolts på ett bedrägligt sätt.

8. Lösa in reklamkuponger

8.1 Kuponger utfärdade av säljaren i Inom ramen för annonskampanjer med viss giltighetstid kostnadsfritt utfärdas och som inte kan köpas av kunden (hädanefter ”kampanjkuponger”), kan endast användas i onlinebutiken för säljare och kan endast lösas in inom den angivna perioden.

8.2 Kampanjkuponger kan endast köpas från lösas in av konsumenter.

8.3 Enskilda produkter kan vara föremål för Kupongkampanj kan uteslutas om en motsvarande Begränsning till följd av innehållet i kampanjkupongen.

8.4 Kampanjkuponger kan endast vara lösas in i slutet av beställningsprocessen. En efterföljande uppgörelse kan inte.

8.5 När du gör en beställning kan du också flera kampanjkuponger kan lösas in.

8.6 Varornas värde måste vara minst motsvarar beloppet på kampanjkupongen. Eventuellt återstående saldo blir Säljaren återbetalas inte.

8.7 Är värdet på kampanjkupongen tillräckligt inte tillräckligt för att täcka beställningen, kan användas för att reglera Skillnadsbelopp en av de andra betalningsmetoderna som erbjuds av säljaren för att bli röstad.

8.8 Saldot av en kampanjkupong kommer inte att betalas ut kontant och kommer inte att bära ränta.

8.9 Kampanjkupongen kommer inte återbetalas om kunden använder kampanjkupongen helt eller delvis returnerar betalda varor inom ramen för sin lagstadgade ångerrätt.

8.10 Kampanjkupongen är överlåtbar. Säljaren kan med ansvarsfrihetsverkan till respektive ägare som Löser in en kampanjkupong i säljarens onlinebutik. detta gäller inte om säljaren har kännedom eller grovt vårdslös okunnighet om Invaliditet, oförmåga eller brist på har representationsrätt för respektive ägare.

9. Tillämplig lag

9.1 För alla juridiska förhållanden av parter gäller lagen i Förbundsrepubliken Tyskland för att utesluta Lagar om internationella köp av lös gods. Gäller konsumenter detta lagval endast i den mån det skydd som ges genom obligatorisk Bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sitt vanliga bostaden dras in.

10. Alternativ tvistlösning

10.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning på Internet under följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för tvistlösning utanför domstol Onlineförsäljning eller serviceavtal som involverar en konsument är.

10.2 Säljaren ska delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd engagerad men klar.

11. Slutbestämmelser

11.1 Om kunden är en handlare i den mening som avses i den tyska handelslagen, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en specialfond enligt offentlig rätt, är den exklusiva platsen för jurisdiktion för alla tvister som härrör från avtalsförhållanden mellan säljaren och kunden säljarens verksamhetsställe.

Avbokningsregler & avbokningsformulär

Konsumenter har rätt till ångerrätt enligt följande bestämmelser, varvid en konsument är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som till övervägande del varken kan hänföras till deras kommersiella eller egenföretagares yrkesverksamhet:

A. Avbokningsregler

ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon anledning.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utnämnd tredje part som inte är transportör tog det sista godset i besittning.

För att kunna utöva din ångerrätt måste du informera oss (t.ex. H. Andrei Sergeev, ERUON Trade UG (begränsat ansvar), In der Loh 20, 40668 Meerbusch, Tyskland, e-post: info@furniton.de) genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post eller e-post ) om ditt beslut att återkalla detta kontrakt. Du kan använda det bifogade exemplet på återkallelseformuläret för detta, men detta är inte obligatoriskt.

För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om ditt utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Konsekvenser av återkallelse

Om du häver detta avtal har vi betalat dig alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som följer av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss har), omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varan eller tills du har visat att du har returnerat varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du informerar oss om uppsägningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan fristen på fjorton dagar har gått ut.

Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Du ansvarar endast för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.

Uteslutning eller för tidig utgång av ångerrätten

Ångerrätten gäller inte avtal om leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars framställning ett individuellt val eller beslut av konsumenten är avgörande eller som är tydligt anpassade efter konsumentens personliga behov.

B. Ångerformulär

Om du vill häva avtalet, vänligen fyll i detta formulär och skicka tillbaka det.

t.ex. H. Andrei Sergeev

ERUON Trade UG

In der Loh 20

40668 Meerbusch

Tyskland
E-post: info@furniton.de

Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Beställd den (*) ____________ / mottagen den (*) __________________

________________________________________________________
Namn på konsument(er)

________________________________________________________
Adress till konsument(er)

________________________________________________________
Underskrift av konsument(er) (endast om anmälan är på papper)

_________________________
datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt